Зеленчукова борса БУРГАС
     Относно наеми, свободни места и други:
За повече информация ни позвънете на O886 806010 или
borsa.burgas
   /   ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТА НА СТОКОВО ТЪРЖИЩЕ ‘’БУТЕД’’ ГР. БУРГАС» Общи положения
Този правилник урежда организацията и дейноста на стоково тържище ‘’БУТЕД’’ находящо се в гр. Бургас, Северна промишлена зона, поземлен имот с идентификатор 07079.604.194 по кадастралната карта на гр. Бургас с площ от 16 003 кв. м., наричано по-нататък ‘’тържището’’

» Участие в тържището
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРЖИЩЕТО
Чл. 6. Търговия на тържището, на едро с наличните на неговата територия хранителни стоки ...
Чл. 7. (1) За продажбите на едро на територията на тържището се допускат хранителни стоки с определеното с този Правилник минимално количество ...
Чл. 8. Хранителните стоки, предназначени за продажба на едро на тържището  задължително се придружават от следните документи ...
Чл. 9. (1) За продажбите на едро на територията на тържището се допускат хранителни стоки с определеното с този Правилник минимално количество ...

» Стоки и стокови групи
РАЗДЕЛ ТРЕТИ: ВИДОВЕ СТОКИ И СТОКОВИ ГРУПИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ЗА ПРОДАЖБА НА ТЪРЖИЩЕТО

» Места и време
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
МЕСТА И ВРЕМЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБИ И ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТЪРЖИЩЕТО

» Обявяване на цените
РАЗДЕЛ ПЕТИ: МЯСТО И НАЧИН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ

» Ред за информиране
РАЗДЕЛ ШЕСТИ: РЕД ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА СТРАНИТЕ ПО ТЪРЖИЩНИТЕ СДЕЛКИ, УСЛОВИЯТА ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИТЕ, ТЕХНИКАТА И НАЧИНА НА ТЯХНОТО РЕГИСТРИРАНЕ

» Права и задължения
РАЗДЕЛ СЕДМИ: ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТЪРЖИЩНИТЕ СДЕЛКИ

» Безопасност и качество
РАЗДЕЛ ОСМИ: ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕЛНИТЕ СТОКИ

» Вътрешен ред
РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ: ВЪТРЕШЕН РЕД В ТЪРЖИЩЕТО

» Наеми и такси
РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ: НАЕМИ И ТАКСИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ, ТЕХНИКА И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТЪРЖИЩЕТО

» Бюджет на тържището
РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ: РЕД ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ БЮДЖЕТА НА ТЪРЖИЩЕТО

» Нарушения и санкции
РАЗДЕЛ ДВАНАДЕСЕТИ: ВИДОВЕ НАРУШЕНИЯ, САНКЦИИ И РЕД ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИТЕ

» ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящия правилник се издава на основание чл. 54 от ЗСБТ
...

България
Бургас 8000
Северна промишлена зона 
ул. "Одрин" - в дясно от бензиностанция ЛукОЙЛ
GPS:42.515729, 27.441922

тел. 0886 806010