Зеленчукова борса БУРГАС
     Относно наеми, свободни места и други:
За повече информация ни позвънете на O886 806010 или
borsa.burgas
/ Нарушения и санкции

Нарушения и санкции

РАЗДЕЛ ДВАНАДЕСЕТИ

ВИДОВЕ НАРУШЕНИЯ, САНКЦИИ И РЕД ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИТЕ

Чл.45. За нарушаване разпоредбите на настоящия правилник се налагат имуществени санкции в размер от 100.00 лв. до 5 000.00 лв.

Чл.46. /1/. За нарушаване на чл.10-18, 19-24 се налагат имуществени санкции в размер от 4 000.00 лв. до 15 000.00 лв. в зависимост от тежестта на извършеното нарушение.
 /2/. В случай на зареждане със стока или обслужване на помещенията извън работно време, нарушителят се наказва със санкция в размер на 200.00 лв.
 /3/. В случай на излагане и изнасяне на стока или продукция извън наетия обект, нарушителя се наказва със санкция в размер на 300.00 лв.
 /4/. В случай на замърсяване на обекта или извън обекта, както и на територията в границите на стоковото тържище, неподържане на чистота и нарушаване на хигиенни норми, нарушителят се наказва със санкция в размер на 300.00 лв.

Чл.47. /1/. Санкциите в този раздел се налагат от управителя на тържището или от оправомощено лице, с мотивиран писмен акт въз основа на съставен при установяване на нарушението констативен протокол.
 /2/ Констативният протокол трябва да съдържа:
 - собствено, бащино и фамилно име на съставителя и длъжността му;
 - дата на съставяне на протокола;
 - описание на извършеното нарушение обстоятелствата, при които е извършено;
 - нарушени разпоредби;
- име /наименование/ на нарушителя, други индивидуализиращи белези /ЕГН, БУЛСТАТ/, седалище, адрес ит.н.
 - обяснения и възражения на нарушителя;
 - свидетели при установяване на нарушенито;
 - подписи на акотосъставителя, нарушителя и свдетелите.
 /3/отказът на нарушителя да подпише протокола или да участва при съставянето му се удостоверява с подписите на двама свидетели, имената и адресите на които се  посочват в протокола.

Чл.48 /1/ При повече от две нарушения на този правилник в рамките на повече от три месеца, при неплащане в седем дневен срок на сумите по чл. 45 и чл. 46, определени по реда на чл. 47, както и при забавено плащане повече от 15 дни на предвидените в договора суми и при констатирани опити да се подаде неточна или невярна информация от продавачите и търговците на тържището на съответните органи на организатора на тържището, управителят на тържището може еднократно да прекрати съществуващия между него и нарушителя договор и да отстрани последния от тържището.
/2/ При констатирани нарушения по чл. 45 и 46 управителя на тържището или оправомощено лице може да:
 а/ дава предписания за отстраняване на нарушения в предписан от него срок;
б/ преустанови временно дейността на нарушителя до привеждането и в съответствие с правилника.

Чл. 49 /1/ Този Правилник е неразделна част от общите условия на договорите за ползване на търговските обекти и площи от продавачите и представлява общи договорни условия за купувачите на тържището, които са информирани за тях при влизане на неговата територия и са ги приели без възражения със заплащането на входната такса.
(2) Контролът за спазване на Правилника се извършва от контролните органи на тържището и от други оправомощени с нормативен или административен акт контролни органи за спазване на законите приложими съвместно с Правилника.България
Бургас 8000
Северна промишлена зона 
ул. "Одрин" - в дясно от бензиностанция ЛукОЙЛ
GPS:42.515729, 27.441922

тел. 0886 806010