Зеленчукова борса БУРГАС
     Относно наеми, свободни места и други:
За повече информация ни позвънете на O886 806010 или
borsa.burgas
/ Вътрешен ред

Вътрешен ред

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ
ВЪТРЕШЕН РЕД В ТЪРЖИЩЕТО

Чл.29. На територията на тържището, извън търговските площи са обособени зони за:
а/ движение на пътни превозни средства /ППС/ и на пешеходци;
б/ специализирани товаро-разтоварни работи;
в/ престои;
г/ паркиране;
д/ изхвърляне на отпадъци;
е/ други цели.

Чл. 30. При движението на ППС на територията на тържището задължително се спазват пътните знаци, указателните табели, надписите и други указания на управлението на тържището за регулиране на ранспорта.

Чл.31. /1/ Съхранението на стоките в наетите търговски площи, хладилните и друг вид специализирани съоражения се извършва съгласно изискванията на ХЕИ, ДВСК, органите за противопожарна охрана и управление на тържището.
 /2/ Управлението на безопасността на хранителните стоки се осъществява чрез внедрена система за наблюдение и контрол на рисковите фактори, основана на приетите добри търговски практики и действащи стандарти в тази връзка.

Чл.32. Наемателите са длъжни да ползват площите, инсталациите и другите експлоатациони съоражения само по предназначение и да ги пазят от повреди и замърсяване и при спазване на всички нормативни изисквания.

Чл.33. /1/ Не се разрешава складиране на амбалаж в помещения и други места, които са за общо ползване.
 /2/ Амбалаж, предназначен за многократно използване, може да се съхранява до изнасянето му от тържището, само на определените места на неговата територия, ако е невъзможно съхранението му в ползваните от продавачите търговски обекти и площи, а използваните еднократни опаковки се третират като отпадъци.

Чл.34. Лицата, които работят или се намират на територията на тържището в работно време са длъжни да не допускат действия, с които могат да навредят на интересите или имуществото на други лица, както и да нарушат нормалните условия за работата на тържището.

Чл. 35. Всички лица, намиращи се на територията на тържището са длъжни да спазват изискванията за поддържане реда и чистотата.

Чл. 36 /1/. Наемателите осигуряват за своя сметка почистването на наетите търговски площи и изхвърлянето на отпадъците на определените за тази цел места.
          /2/ Когато количеството на отпадъците е повече от 100 кг., наемателя сам организира извозването им извън територията на тържището в рамките на същия работен ден.

 
България
Бургас 8000
Северна промишлена зона 
ул. "Одрин" - в дясно от бензиностанция ЛукОЙЛ
GPS:42.515729, 27.441922

тел. 0886 806010