Зеленчукова борса БУРГАС
     Относно наеми, свободни места и други:
За повече информация ни позвънете на O886 806010 или
borsa.burgas
/ Ред за информиране

Ред за информиране

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

РЕД ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА СТРАНИТЕ ПО ТЪРЖИЩНИТЕ СДЕЛКИ, УСЛОВИЯТА ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИТЕ, ТЕХНИКАТА И НАЧИНА НА ТЯХНОТО РЕГИСТРИРАНЕ


Чл.18. Тържищните сделки се осъществяват чрез пряко договаряне между търговците на тържището и купувачите.
Чл.19. Търговецът на тържището е длъжен да предостави на купувачите информация за предлаганите от него стоки, която съдържа:
а/ пълно описание на стоката и нейните качествени характеристики;
б/ данни за съответствие на стоката с изискванията за качество, безвредност /безопасност/, санитарни и други норми;
в/ данни за произхода на стоката;
г/ продажна цена;
д/ количество;
е/ начин на плащане;
ж/ други данни;

Чл.20 /1/ За сключените на тържището сделки търговците задължително издават фактури, а при плащане в брой - и касова бележка от регистриран касов апарат с фискална памет.

Чл.21 Всеки търговец на тържището е длъжен да регистрира сключените от него тържищни сделки в специален дневник, в които се вписват:
 а/ видът и количеството на стоките;
б/ качеството;
в/ платената цена;
г/ стойността;
д/ начинът на плащане;
е/ други условия;
ж/ датата на продажбата и идентификацията на купувача;

Чл. 22. Търговецът на тържището, сключил сделка е длъжен ежедневно до 16.00 часа да предава на длъжностни лица, упълномощени от управлението на стоковото тържище верни и пълни сведения, необходими за изготвяне на информация за тържищните сделки като за целта попълва информационен фиш по образец, утвърден от Комисията по СБТ.

Чл.23. Купувачът е длъжен при напускане на територията да предостави информация за сключените от него сделки. Информацията се предоставя на органа по чл. 4, от първичните счетоводни документи-фактура, фискален бон от ЕКАФП.

Чл.24. /1/ Управлението на тържището събира и обобщава ежедневно информацията за вида, количеството и цените на продадените стоки, съобразно качеството им;
/2/. Информацията по предходната алинея се събира ежедневно до 16.00 часа и се предоставя на търговците на тържището и купувачите на указателно табло на входа.България
Бургас 8000
Северна промишлена зона 
ул. "Одрин" - в дясно от бензиностанция ЛукОЙЛ
GPS:42.515729, 27.441922

тел. 0886 806010