Зеленчукова борса БУРГАС
     Относно наеми, свободни места и други:
За повече информация ни позвънете на O886 806010 или
borsa.burgas
/ Участие в тържището

Участие в тържището

РАЗДЕЛ ВТОРИ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРЖИЩЕТО

Чл. 6. Търговия на тържището, на едро с наличните на неговата територия хранителни стоки, имат право да извършват само:
 1. Лицата-продавачи, упражняващи правото си на ползване на обектите и/или  площите на определените им от Организатора на тържището места.
 2. Лицата-купувачи, заплатили съответната входна такса.
 (2) Допускането на лицата по алинея 1, стоките и транспортните средства на  територията на тържището се осъществява по утвърдената от Организатора на  тържището процедура  и при изпълнение на установените с този Правилник  условия.

Чл. 7. (1) За продажбите на едро на територията на тържището се допускат хранителни стоки с определеното с този Правилник минимално количество за:
 1. Предварително опаковани стоки – партида с не по-малко от един брой  единична транспортна опаковка, съдържаща определен брой опаковани  единични бройки за реализация на дребно или неопаковано количество стока  (опаковано на територията на тържището) с тегло не по-малко от 5  килограма/литра/брой или друга мярка.
 2. Неопаковани стоки – партида с тегло не по-малко от 5  килограма/литра/брой  или друга мярка.
 (2) Опакованите хранителни стоки трябва да са надлежно маркирани поне върху  транспортната опаковка за съответната партида/ди.

Чл. 8. Хранителните стоки, предназначени за продажба на едро на тържището  задължително се придружават от следните документи:
 1. Документи за произход и собственост на стоката (фактура, митническа  декларация, удостоверение за производител, приемно-предавателни актове и  други документи, удостоверяващи произхода и собствеността на стоките).
 2. Документи за съответствие на стоките със задължителните изисквания за  качество и безопасност, хигиенни, санитарни, ветеринарно-санитарни и други  норми, издадени от официалните контролни органи за съответната партида/ди.
 3. Документ, издаден от контролен орган на тържището, удостоверяващ  количеството на влизащата на неговата територия стока по видове.

Чл. 9. (1) За продажбите на едро на територията на тържището се допускат хранителни стоки с определеното с този Правилник минимално количество за:
 (2) Документите по алинея 1 се попълват от лицата, вкарващи/изкарващи стока  от тържището – продавачи, купувачи, техни представители, упълномощени от  тях превозвачи или извършващи фактически продажбите на определените за  това места.
 (3) В образеца на документите по алинея 1 задължително се попълват данни,  най-малко със следната информация за лицата и стоката, съответно:
 1. Идентификация на собственика на стоката, продавач/купувач или друго лице  по пълномощия вкарващо/изкарващо стоката.
 2. Описание на стоката по вид, количество, цена и съпроводителните документи  по чл. 8 на настоящия Правилник.
 (4) Допуска се печатът (логото) по ал. 1., в качеството му на сертификатна марка,  да се нанася върху опаковките на закупените от купувачите стоки, когато те са  били предварително опаковани или върху специализираната опаковка, с която на  тържището се препоръчва да се опаковат закупените стокови количества, когато  са били предварително неопаковани, като марката следва да бъде защитена от  подмяна, разрушаване и фалшифициране и да носи кодираната информация по  ал. 3.България
Бургас 8000
Северна промишлена зона 
ул. "Одрин" - в дясно от бензиностанция ЛукОЙЛ
GPS:42.515729, 27.441922

тел. 0886 806010