Зеленчукова борса БУРГАС
     Относно наеми, свободни места и други:
За повече информация ни позвънете на O886 806010 или
borsa.burgas
/ Общи положения

Общи положения

Чл.1. /1/ Този правилник урежда организацията и дейноста на стоково тържище ‘’БУТЕД’’ находящо се в гр. Бургас, Северна промишлена зона, поземлен имот с идентификатор 07079.604.194 по кадастралната карта на гр. Бургас с площ от 16 003 кв. м., наричано по-нататък ‘’тържището’’.
 /2/ Територията на тържището обхваща всички обособенни обекти и площи в границите на оградата, отделяща комплексния обект "стоково тържище", обозначен като такъв на адреса по местонахождението му.

Чл.2. Разпоредбите на настоящия правилник са задължителни за всички лица, упражняващи дейност на територията на тържището.

Чл.3. Лица, които осъществяват търговска дейност на територията на тържището са:
а/ продавачи-производители, вносители, търговски посредници;
б/ търговци на тържището, лица, които имат наемни отношения с организатора на тържището за осъществяване на продажбите.
в/ купувачи-търговци на дребно, магазини и хотелски вериги, ведомства и други крупни потребители.

Чл. 4. Органи, осъществяващи специализиран контрол на територията на тържището са:
а/ звено за контрол на произхода на стоката;
б/ звено за контрол на съответствието на стоките със задължителните изисквания за качество, безопасност, санитарни, ветвринарно-санитарни и други норми;
в/ звено за контрол и отчитане движението на стоките по количество и стойност на територията на тържището.

Чл. 5. Лица, които осъществяват администртивна, спомагателна и охранителна дейност на територията на тържището:
а/ управител;
б/ администрация;
в/ спомагателен/обслужващ/персонал;
г/ охрана.България
Бургас 8000
Северна промишлена зона 
ул. "Одрин" - в дясно от бензиностанция ЛукОЙЛ
GPS:42.515729, 27.441922

тел. 0886 806010